top of page

Տեր... պատժի՛ր ինձ

Տերն ինձ համարյա

ամեն գիշեր

նշաններ է ուղարկում

երազիս մեջ

որոնք ես մոռանում եմ միշտ

արթնանալուց հետո

անմիջապես

ծլվլոցի պատճառով թռչնիս

ականջիս տակ

երեկ ես մոռացել եմ

կեր փշրել նրան

շրջվել`

ինձ չի նայում Չառան

ոտքերը բարա՜կ

ինչպես լուցկու չոփեր

մեկ օրո՞ւմ է նիհարել այսքան


bottom of page