top of page

Պարզվում է տեր իսկի էլ չես սիրել ինձ

Որոշեցի նախ ապրել ես

թռչունի պես

հավատալով որ

կհոգաս

գրվածի պես

ընդամենը մեկ ամիս է անցել դեռ

ո՜վ Տեր

բայց տես

ինչպես եմ հյուծվել արդեն

մենք այդպես էլ չհանդիպեցինք

ու

չհանդիպեցինք

բայց պատճառը այն ժամանակ

հայրս էր

որ արգելել էր ինձ

հանդիպել մորուքավոր

մարդկանց հետ

ինձանից մեծ

իսկ հիմա

երբ նա չկա... վաղուց...

ու ազատ ենք

հիմա՞ ինչն է պատճառը

...չերևալուդ

հ.գ.

չլինի ինձ երբեք էլ չես սիրել Դու


bottom of page