top of page

Երբ չլինեմ ես

և քո ձեռքերը

փորձեն գրկել ինձ

մարիր լույսերը

և փակ աչքերով

պտտվիր այնքան

մինչև քարկապվեն

հոգնած ոտքերդ

այնժամ...

ականջ դիր

ու կլսես դու

լռության երգը

քո իսկ խոսքերով`

- առանց քեզ չկամ -

եթե դու իրոք

հավատացել ես

քո այդ խոսքերին

կանգոյանաս

ու մի թաց համբույր

կհոսի ներքև

այդժամ

բաց վարագույրը

և թող

որ լույսը

կրկին մկրտի

մեր հանդիպումը...


bottom of page