top of page

Այդ օրը

երազումս

մի սև հրեշտակ

աջ ուսը առաջ

հայտնվեց ճամփիս

ու

հրամայեց

հետևել իրեն

դե

ես

իհարկե

նախ հետևեցի

բայց ճանապարհին

հարմար առիթով

նրան պատմեցի

որ

ես

անմեղ եմ...

և

որ

վերքերն այս

ոչ թե մեղքերի

այլ

ան-փոր-ձու-թյան

հե-տա-քըր-քրա-թյան

և

շտապելու

հետևանքով են

հայտնվել

այստեղ՝

կոնքերիս վրա

ինչպես օրինակ -

(ավելացրեցի)

վերքերը

մանկան

ծնկների վրա

ու

իմ

կարծիքով

մի

անմեղագույն

հայացք գցեցի

հրեշտակի վրա

բայց լսողն ո՞վ էր...

երբ հասանք... դժոխք

մի սուրբ ծերունի

լուռ հառաչանքով

մի քանի կոճղ

դրեց կրակին

ու

դանդա՜ղ խառնեց

ես

այդ օրվանից

Աստծուց ավելի

վախենում եմ

հրեշտակների

սուրբ

սխալներից


bottom of page