top of page

Մեռյալների քաղաքը

Քո գնալուց հետո

երկինքը անձրևեց յոթ օր

ու կտրվեց

ինչպես սգվոր մարդը

որը սոսկ յոթ օր է

ընդունակ լալ

քո գնալուց հետո

կգլորվեմ ե՛ս էլ այսպես

աննպատակ

ինչպես մեքենայից պոկված անիվ

մինչև բախվեմ մի օր

ինչ-որ պատի

ու ընկնեմ վար

քո գնալուց հետո

շքեղանում է սոսկ

ժամանակը անցյալ

կարմիրը լուսնի մակերեսի

և

մեռյալների քաղաքը

ոտքերիս տակ


bottom of page