top of page

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամե­րի­կաբ­նակ պո­ետ Սո­նա Վա­նը (Տեր-­Հով­հան­նիս­յան) ծն­վել է Երևանում: Մաս­նա­գի­տու­թյամբ բժիշկ-­հո­գե­բան է: 1978 -ից ապ­րում է Կա­լի­ֆոռ­նի­ա­յում: Ամե­րիկ­յան հա­մալ­սա­րա­նում ստա­ցել է կլի­նի­կա­կան և հոգևոր-­հո­գե­բա­նու­թյան մա­գիստ­րո­սի կո­չում:Հե­ղի­նակ է բա­նաս­տեղ­ծա­կան 5 ժո­ղո­վա­ծու­նե­րի, թարգ­ման­վել է ավե­լի քան տա­սը լե­զու­նե­րով, հին­գը` առան­ձին գր­քե­րով:Սա բա­նաս­տեղ­ծի վե­ցե­րորդ գիրքն է, որն ար­դեն իսկ թարգ­ման­վել է ինը լե­զու­նե­րով (թուր­քե­րեն, ռու­սե­րեն, վրա­ցե­րեն, գեր­մա­նե­րեն, անգ­լե­րեն, ֆրան­սե­րեն, ուկ­րա­ի­նե­րեն, պարս­կե­րեն, հու­նա­րեն) և տպագ­րա­կան ըն­թաց­քի մեջ է:2006 թվա­կա­նից նա "Նար­ցիս" գրա­կան-­գե­ղար­վես­տա­կան, մշա­կու­թա­յին հան­դե­սի հա­մա­հիմ­նա­դիրն է և հո­վա­նա­վո­րը, իսկ 2013-ից` նաև գլ­խա­վոր խմ­բա­գի­րը:Ար­ժա­նա­ցել է Հա­յաս­տա­նի մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րու­թյան Ոս­կե մե­դա­լի, Սփ­յուռ­քի նա­խա­րա­րու­թյան Ոս­կե մե­դա­լի, "Ոս­կե ծի­րան" կի­նո­փա­ռա­տո­նի հուշ­ա­մե­դա­լի, ար­ժա­նա­ցել է Կա­լի­ֆոռ­նի­ա­յի Առևտրի պա­լա­տի կող­մից սահ­ման­ված" Կի­նը գրա­կա­նու­թյան մեջ-2013" մր­ցա­նա­կին, Սանկտ Պե­տեր­բուր­գի հոգևոր-մ­շա­կու­թա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան հուշ­ա­մե­դա­լի և հայ­րե­նա­կան ու ամե­րիկ­յան գրա­կան-մ­շա­կու­թա­յին այլ մր­ցա­նակ­նե­րի, պարգևնե­րի, դիպ­լոմ­նե­րի: 2013-ի ամ­ռա­նը Սո­նա Վա­նը հա­յա­պահ­պա­նու­թյան գոր­ծում ներդ­րած նշա­նա­կա­լի ավան­դի հա­մար պարգևատր­վել է "Մով­սես  Խորե­նա­ցի" մե­դա­լով, որը նրան հանձն­վել է Կա­լի­ֆոռ­նի­ա­յի  ՀՀ  հյու­պա­տո­սու­թյու­նում,  2013 թ.  դեկ­տեմ­բե­րին:


bottom of page