top of page

Տե՜ր... ասես որդիս լինես Դու

Տե՜ր... ասես որդիս լինես Դու

բանակ ճամփած - ոչ թե Հայրս

րոպեները հաշվելով

կսպասեմ ճանապարհիդ`

թեկուզ անվերջ

ապրելու մեռած չեմ ես – ինձ լա՛վ գիտես

մոր պես սովորական` ես ուզում եմ

տեսնել Քո լավ օրը`

հետո՛ մեռնել


bottom of page