top of page

Տաք արևի պես

ջերմ ու ցանկալի

կրակի նման

դու վտանգավոր

ես` մանկան նման

անմիտ ու անհոգ

երեխայի պես

խենթ ու կամակոր

անվտանգ ու ձիգ

խավարից համառ

լույսի վայրկյանն եմ

ընտրել կործանիչ

թիթեռնիկի պես

թեթև ու խելառ

վայրկյաններով եմ

բաժանված մահից...


bottom of page