top of page

Եկ ետ վերադառնանք

- Այս նոր քաղաքի գիշերների պես

լպրծուն են ձեռքերդ - ասում եմ

- հետևի՜ր... հետևիր - ասում ես

- քայլի՚ր

գալիս եմ հետքերովդ -

Քրիստոսի ետևից քայլող

Պետրո՛սն եմ...

ու կասկածներիս

ոտնահետքերն են

ասֆալտի վրա

բացված փոսերը

օգնի՜ր

վիժում եմ հավատքս

- հետևիր... հետևի՜ր - ասում ես

- օտար-ամայի

քաղաքն այս

փշոտ

սառը բառերով

լցված տարածք է

և արնոտվել են

մեղք կրունկներս -

եկ ետ վերադառնանք

- վերջացրու... հետևիր ասում ես

- ափերիդ պես

լպրծո՜ւն

լպրծո՜ւն է գիշերը

և տես... աննկատ

սահել են ձեռքերս

ձեռքերիցդ դուրս

ասում էի չէ՛...

եկ... ետ վերադառնանք

bottom of page