top of page

Ենթադրենք այնքան էլ այն չեմ

ծաղիկ եմ ենթադրենք

տարօրինակ

ինձ էլ այդպե՛ս սիրիր

ինչ կա որ

ասենք այս մեկն էլ այսպիսին է

թա~րս

թերթիկները հողի մեջ

իսկ արմատները

անհեթեթ քամուն տված

չե՞ս կարող հաղթահարել ինձ

ինչ է –

մայր կա չորս աղջիկ ունի

ու չորսն էլ խենթ

երեկ ես քայլեցի ձեռքերովս

ջրերի վրա

ու ոչ ոք չնկատեց ինձ

չասաց` ամա~ն

ասես թռչուն էի ես

ակրոբատ

ոչ թե կին

ձո՛ւկ դարձա զայրույթից

ու նետվեցի

ձկնորսի դույլի մեջ

այնուհետեւ

իսկ նա խաչ արեց շտապ

հայացքը վեր

– փառքդ շատ Տեր

ասաց ու Քե՛զ օրհնեց

Քեզ

մինչեւ տուն

ամբողջ ճանապարհին

բայց ես բողոքո՞ւմ եմ

իհարկե ոչ


bottom of page